Pro kolegy

Pro absolventy LF:

                                                        VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

         v souladu se Zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a         specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Vyhlašovatel:

 MUDr. Pavla Tvrdoňová, praktický lékař pro děti a dorost, Br. Veverkových 2874, Karviná -Hranice

                 REZIDENČNÍ MÍSTO V OBORU PEDIATRIE - DOTACE NA CELÉ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Obor: Pediatrie

počet míst: 1 rezidenční místo

Termín pro podání přihlášek: do 1.9.2023 včetně

Podání přihlášek:

osobně či poštou:  MUDr. Pavla Tvrdoňová , Br. Veverkových 2874/1, 73301 Karviná-Hranice

emailem:

                         

Seznam dokladů, které uchazeč doloží:

 • přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb. Příloha 1 - Přihláška.xls • osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 2 – Osobní dotazník.xls ) + 1 fotografie pasového formátu
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců,
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti, neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • Potvrzení o zařazení do oboru Pediatrie (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • Přehled odborné praxe

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zákonem č. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Kritéria hodnocení:

 • zájem o obor PLDD s vizí nástupu do ordinace PLDD
 • osobní předpoklady uchazeče
 • znalosti a schopnosti potřebné pro výkon povolání
 • komunikační způsobilost
 • morální předpoklady