Pro kolegy

Pro absolventy LF:

                                                       2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

         v souladu se Zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a         specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Vyhlašovatel:

 MUDr. Pavla Tvrdoňová, praktický lékař pro děti a dorost, Br. Veverkových 2874, Karviná -Hranice

                 REZIDENČNÍ MÍSTO V OBORU PEDIATRIE - DOTACE NA CELÉ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Obor: Pediatrie

počet míst: 1 rezidenční místo

Termín pro podání přihlášek: do 23.10.2023 včetně

Podání přihlášek:

-osobně

-datovou schránkou: ea4sn3c

-poštou:  MUDr. Pavla Tvrdoňová , Br. Veverkových 2874/1, 73301 Karviná-Hranice

 -emailem:

                         

Seznam dokladů, které uchazeč doloží:

  • přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb. Příloha 1 - Přihláška.xls • osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 2 – Osobní dotazník.xls ) + 1 fotografie pasového formátu
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců,
  • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců,
  • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti, neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
  • Potvrzení o zařazení do oboru Pediatrie (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
  • Přehled odborné praxe